Vergoedingen basisverzekering 2017

De Nederlandse basisverzekering is een verplichte zorgverzekering waarbij de verzekerde recht heeft op de dekking van het basispakket. Dit pakket is door de overheid samengesteld met wettelijke vergoedingen voor allerlei zorgvormen. De wet die verantwoordelijk is voor de inhoud van het basispakket is de Zorgverzekeringswet (Zvw).

Inhoud basisverzekering 2017

Veranderingen zorg 2016

Ieder jaar opnieuw verandert de inhoud van het basispakket. Met de basisverzekering hebben verzekerden recht op de volgende dekkingen vanuit het basispakket.

Voor sommige vergoedingen geldt een eigen bijdrage of eigen risico. Ook het soort polis (natura, restitutie of budget) kan invloed hebben op de mate van vergoeding. Bij de meeste verzekeraars is mogelijk om het eigen risico gespreid te betalen in 12 termijnen. Het eventueel teveel betaalde bedrag wordt aan het eind van het jaar teruggestort. Controleer altijd voordat u een afspraak maakt met een behandelaar, of hij een contract heeft met uw zorgverzekeraar.

 

Onderstaand de vergoedingen voor 2017*

Anticonceptie (tot 21 jaar)
• Diverse anticonceptiemiddelen worden vanuit het basispakket vergoed, zoals de anticonceptiepil en het spiraaltje. Voor sommige middelen geldt een eigen bijdrage.

Audiologische zorg
• Onderzoek naar de functie van het gehoor en advies bij de keuze van een gehoorapparaat.

Besnijdenis
• medisch noodzakelijke besnijdenis.

Borstprothese
• plaatsen van een borstprothese bij vrouwen en transvrouwen die geen borstgroei hebben.

Buitenlandzorg
• Spoedeisende zorg in het buitenland bij tijdelijk verblijf. Vergoeding vindt plaats op basis van Nederlandse marktconforme tarieven. Medische kosten die voortkomen uit risicovolle activiteiten (zoals wintersport) niet altijd volledig vergoed door de basisverzekering.
• Niet spoedeisende zorg (normaliter alleen na toestemming verzekeraar).

Dieetadvies
• 3 uur voorlichting met een medisch doel.
• Dieetpreparaten (na toestemming verzekeraar).

Erfelijkheidsonderzoek
• Onderzoek naar erfelijke afwijkingen

Ergotherapie
• Ergotherapie: maximaal 10 uur per jaar

Fysiotherapie
• Fysio- en oefentherapie voor bepaalde chronische aandoeningen tot 18 jaar (na toestemming verzekeraar).
• Fysio- en oefentherapie voor bepaalde chronische aandoeningen vanaf 18 jaar: vergoeding vanaf de 21e behandeling (na toestemming verzekeraar). De eerste 20 behandelingen worden niet vanuit de basisverzekering vergoed.
• Niet-chronische aandoeningen tot 18 jaar: vergoeding van 18 behandelingen.
• Bekkenfysiotherapie bij urine-incontinentie vanaf 18 jaar: vergoeding van de eerste 9 behandelingen.
• fysiotherapie / oefentherapie voor patiënten met etalagebenen (pijn door vernauwde bloedvaten in de benen). De vergoeding is maximaal 37 behandelingen, inclusief de eerste 20 behandelingen.

Geneesmiddelen
• Geneesmiddelen volgens de bestaande vergoedingslimieten (mogelijk met een eigen bijdrage).

Huisarts
• Bezoeken, consulten en behandelingen bij de huisarts.

Hulpmiddelen
• Diverse hulp- en verbandmiddelen worden vergoed. Voor sommige hulpmiddelen geldt een eigen bijdrage.

Ketenzorg
• Zorgprogramma’s binnen de ketenzorg voor diabetes type 2 patiënten, COPD en cardiovasculair risicomanagement.

Kraamzorg
• Kraamzorg thuis: max. 10 dagen bij een eigen bijdrage van 4,15 euro per uur (2015).
• Kraamzorg in het ziekenhuis/geboortecentrum zonder medische noodzaak: max. 10 dagen bij een eigen bijdrage van 33 euro per dag.
• Kraamzorg in een ziekenhuis/geboortecentrum met medische noodzaak.

Logopedie
• Hulp bij spraakfunctie- en vermogen.

Ooglidcorrectie
• operatie van het bovenooglid (als u door een slap of verlamd bovenooglid nauwelijks nog kunt zien)

Plastische chirurgie
• Plastische- of reconstructieve chirurgie wordt vergoed bij bepaalde medische indicaties.

Psychologische zorg
• Basis en specialistische Geestelijke Gezondheidzorg (GGZ).

Prenatale zorg
• Prenatale chirurgie bij een open ruggetje

Revalidatie
• Geriatrische revalidatie van maximaal zes maanden, de Quick scan en oncologische revalidatie.

Specialistische zorg in het ziekenhuizen
• Consulten, behandelingen en operaties in het ziekenhuis of kliniek die vallen onder medisch specialistische zorg. Er geldt een medische noodzaak met bijbehorende verwijzing van een (huis)arts.

Sportarts
• Vergoeding na toestemming verzekeraar

Stoppen met roken programma
• Jaarlijkse vergoeding van het stoppen-met-roken programma.

Tandheelkundige zorg
• Mondzorg en orthodontistische zorg in bijzondere gevallen.
• Tandheelkundige zorg tot 18 jaar, met uitzondering van kronen, bruggen en orthodontie.
• Kaakchirurgie in bijzondere gevallen, met uitzondering van implantaten, tandvleesbehandeling en ingewikkelde extracties.
• Kunstgebitten en protheses vanaf 18 jaar.
• Volledig kunstgebit, inclusief technische kosten (eigen bijdrage van 75 procent).
• Implantaten met uitneembaar kunstgebit, inclusief techniekkosten (na toestemming, eigen bijdrage van 125 euro per kaak).

• een implantaat voor jongeren die blijvende snij- en hoektanden missen. Zij kunnen daarvoor tot hun 23e (dat was tot hun 18e) een implantaat krijgen. Als voorwaarde geldt dat de tanden door een afwijking ontbreken of door een ongeval verloren zijn gegaan.

Verloskundige zorg
• Bevalling thuis.
• Bevalling in een ziekenhuis met een medische noodzaak

Voormalige AWBZ-taken
• Persoonlijke verzorging en verpleging
• Behandeling zintuiglijke gehandicapten
• Palliatieve zorg
• Intensieve zorg voor kinderen

Vruchtbaarheidsbehandelingen (IVF)
• 3 pogingen voor in-vitrofertilisatie en overige vruchtbaarheidsbehandelingen voor vrouwen tot 43 jaar.

Ziekenopname en verblijf
• Opname en verblijf in een ziekenhuis, GGZ-instelling of andere instelling (soms pas na toestemming).
• Opvang en zorg als u om medische redenen tijdelijk nog niet thuis kunt wonen. Dit heet eerstelijnsverblijf. Bijvoorbeeld na een behandeling in het ziekenhuis.

Ziekenvervoer
• Vervoer met ambulance of traumahelikopter.
• Ziekenvervoer met eigen vervoer, taxi of openbaar bij bepaalde medische indicaties: 0,31 euro per kilometer voor eigen vervoer (er geldt een eigen bijdrage van € 96 euro per jaar) (2015).

Aanvullende zorgverzekering

Naast het basispakket bestaat ook de mogelijkheid om een aanvullende zorgverzekering af te sluiten met andere en/of ruimere zorgvergoedingen.

 

*Aan dit artikel kunnen geen rechten worden ontleend.